Nhảy đến nội dung
Submitted by admin on 22 March 2021

Tôi đánh giá cao hình thức học đại học từ xa trên hệ thống E-learning của Đại học Kinh tế quốc dân và các kiến thức được cung cấp tại chương trình học, trong quá trình học tôi có thể nắm được kiến thức nền tảng cơ bản và những tài liệu được chia sẻ.

Testimonial job
Trường phòng Marketing
Testimonial Name
Nguyễn Thị Trang
Testimonial Avatar
Nguyễn Thị Trang