Skip to main content
Please wait...
 
Ngành Kế Toán

Ngành Kế Toán

Kế toán là công việc thu thập và xử lý dữ liệu kinh doanh, tài chính của tổ chức để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định quản lý. Nghề nghiệp kế toán không chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp, ngân hàng hay cơ quan, trường học, bệnh viện mà còn mở rộng dưới dạng các dịch vụ kế toán, kiểm toán, thuế.

Chương trình Cử nhân Kế toán của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân cung cấp các kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị, tài chính bên cạnh các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, thuế và hệ thống thông tin kế toán. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng ứng dụng, chú ý khả năng tiếp cận nhanh chóng với nghề nghiệp của học viên ngay trong quá trình học và khả năng phát triển lên những vị trí cao hơn sau khi ra trường.

Đối tượng tuyển sinh: Để tham gia học chương trình Cử nhân Kế toán, người học phải đáp ứng yêu cầu đầu vào:

  • Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh hoặc tốt nghiệp đại học một ngành khác nếu muốn miễn giảm môn học.

Giá trị bằng cấp:

  • Bằng Cử nhân Kế toán trên văn bằng không ghi hình thức đào tạo nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.
  • Sinh viên tốt nghiệp được học lên cao học, thạc sỹ, tiến sỹ, thi công chức theo đúng quy định của Nhà nước.